Polityka prywatności

NetArch sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 13/6, wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.
Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza NetArch sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest NetArch sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ADO lub NetArch).

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADO:

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:
1) za pomocą e-maila: biuro@sempai.pl
2) drogą pocztową na adres siedziby firmy: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 13/6
3) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ ONE PRZECHOWYWANE:

I. Informacja przeznaczona dla Klientów i Kontrahentów ADO:

Jeżeli mają Państwo zawartą z ADO umowę, w szczególności umowę współpracy, umowę świadczenia usług to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzania danych osobowych

Zawarcie i realizacja Umowy z ADO

art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

Okres obowiązywania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Spełnienie przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

II. Informacja przeznaczona dla pracowników/współpracowników Klientów lub Kontrahentów ADO:

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta ADO, np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela Klienta lub Kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu Klienta lub Kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez Klienta lub Kontrahenta z ADO umowy to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej przez NetArch z podmiotem, w którego imieniu Pani/Pan występuje, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działa Pani/Pan jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta NetArch

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Pani/Pana dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

III. Informacja przeznaczona do osób zainteresowanych ofertą ADO:

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzania danych osobowych

Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą

art. 6 ust. 1 lit. b – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty

1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

IV. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie sempai.pl/kontakt/

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sempai.pl/kontakt/ to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzania danych osobowych

Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie

1) Okres niezbędny prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

V. Informacja przeznaczona dla osób wobec których ADO prowadzi działania marketingowe/ wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością ADO, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o usługach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe, w tym zgodę na newsletter – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

 • od podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników Klientów lub Kontrahentów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
 • ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym z rejestrów działalności gospodarczej, takich jak KRS i CEiDG.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

Klienci i Kontrahenci

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.

Pracownicy/współpracownicy Klienta lub Kontrahenta/przedstawiciele Klienta lub Kontrahenta/osoby do kontaktu/osoby wykonujące czynności w imieniu Klienta lub Kontrahenta ADO

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Osoby zainteresowane ofertą ADO

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Osoby kontaktujące się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie.

Osoby, na rzecz których prowadzone są działania marketingowe, w tym wysyłany jest newsletter

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH:

Dostęp do Państwa danych osobowych, mogą mieć:

 • osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADO:

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dodatkowo z uwagi na fakt, że dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Polityka cookies odnosi się do strony sempai.pl, dalej jako Witryna internetowa, której właścicielem jest NetArch sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 13/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000568084, NIP: 9452089138, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
 • Z NetArch można skontaktować się za pomocą e-maila: biuro@sempai.pl, drogą pocztową na adres siedziby firmy: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 13/6
 • Polityka cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Witryny internetowej zapisywanych w plikach cookies.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

 • Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika Witryny internetowej i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny NetArch (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich) w związku z funkcjonowaniem strony (cookie funkcjonalne), działaniami marketingowymi (cookie marketingowe), działaniami analitycznymi i do prowadzenia statystyk (cookie analityczne).
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej pliki cookies jest NetArch, a także podmioty udostępniające narzędzia statystyczne i współpracujące w zakresie marketingowym Meta Platforms, Inc, Google, Microsoft, LinkedIn, Youtube.

W JAKICH CELACH PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • zapewnienia prawidłowego działania Witryny internetowej, w tym zwiększenia jakości korzystania z Witryny internetowej między innymi poprzez przyspieszenie jej funkcjonowania, co możliwe jest między innymi poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Witryny internetowej (w tym celu wykorzystywane są pliki cookies własne);
 • analitycznych i statystycznych, tj. w celach tworzenia analiz i statystyk związanych ze sposobem korzystania przez Użytkowników z Witryny internetowej co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies Google Analytics między innymi poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki znajdującego się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl ;
 • marketingowych, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam i informacji, którymi może być zainteresowany Użytkownik.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne –przyczyniają się do użyteczności Witryny internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych jej obszarów. Witryna internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies;
 • dotyczące preferencji – umożliwiają Witrynie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają jej wygląd lub funkcjonowanie, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik;
 • statystyczne – pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;
 • marketingowe – stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych celem wyświetlania reklam i informacji, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies::

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Użytkownik korzystając z Witryny internetowej wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Witryny internetowej. Użytkownik samodzielnie decyduje, na jakie pliki cookies wyraża zgodę, przy czym wyrażenie zgody na pliki cokies niezbędne jest konieczne do prawidłowego korzystania z Witryny. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes Usługodawcy.
Użytkownik w każdym dowolnym momencie ma możliwość dokonania zmian w zakresie udzielonych zgód na wykorzystanie plików cookies poprzez użycie widgetu funkcjonalności zarządzania zgodami (kolisty przycisk widoczny w lewym dolnym rogu strony) i wybranie opcji “Zmień swoją zgodę”.

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies w zależności od ich rodzaju są przechowywane przez następujący okres: do 12 miesięcy.

OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES I MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik Witryny internetowej może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Witryny internetowej urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny internetowej. Użytkownik Witryny internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla FireFox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera

W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień lub usunięcia plików cookies korzystanie z Witryny internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.